Anna Michalska

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Prawnik, doradca restrukturyzacyjny. Spe­cja­li­zu­je się w ob­sza­rze pra­wa zwią­za­nym z nie­wy­pła­cal­no­ścią przed­się­bior­ców oraz w nad­zo­ro­wa­niu pro­ce­sów re­struk­tu­ry­za­cji. Pra­wem upa­dło­ścio­wym i na­praw­czym zaj­mu­je się od 2006 ro­ku.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od mo­men­tu uzy­ska­nia li­cen­cji syn­dy­ka peł­ni­ła funk­cje tym­cza­so­we­go nad­zor­cy są­do­we­go oraz syn­dy­ka w wie­lu po­stę­po­wa­niach pro­wa­dzo­nych przed są­dem upa­dło­ścio­wym. W ramach swojej praktyki zawodowej zdobyła wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki, również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych.

W latach 2009-2012 prowadziła zajęcia z zakresu prawa cywilnego materialnego dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Współautorka publikacji z dziedziny prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.