prof. zw. dr hab. Andrzej Jakubecki

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Odbył aplikację sądowa zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2002 r. pełni funkcję kierownika Katedry. W okresie 2005-2012 r. pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS ds. współpracy z zagranicą. W latach 1999-2002 członek Zespołu Problemowego Postępowania Upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej RP przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2002 do 2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. W latach 2008-2009 przewodniczący Komisji Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadzającej egzamin na licencję syndyka. Wielokrotnie członek komisji przeprowadzających egzaminy na aplikacje. W roku 2007 i 2009 reprezentował Polskę w pracach grupy roboczej prawa upadłościowego komisji ONZ UNCITRAL w Nowym Yorku. W dorobku naukowym posiada około 120 publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, a także prawa handlowego o charakterze monograficznym, podręcznikowym, komentarzy, artykułów, glos, w tym współautor i redaktor Systemu Prawa Procesowego Cywilnego (tomy: Postępowanie zabezpieczające i Postępowanie egzekucyjne), Systemu Prawa Handlowego (tom: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe), dwóch Komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego.