mec. Piotr Zimmerman

Ce­­nio­­ny eks­­pert z za­­kre­­su pra­­wa upa­­dło­­­ścio­­we­­go i re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cji. Li­­der w spe­­cja­­li­­za­­cji Pra­­wo upa­­dło­­­ścio­­we i restrukturyzacyjne w ra­n­ki­n­gu Ka­n­ce­­la­­rii Pra­w­ni­­czych Rze­cz­po­­spo­­li­­tej od 2008 r. Pu­­bli­­ka­­cje Pio­­tra Zi­m­me­r­ma­­na uka­­zu­­ją się w pra­­sie spe­­cja­­li­­sty­cz­nej po­l­skiej i mię­­dzy­­na­­ro­­do­­wej, jest eks­­pe­r­tem i ko­men­ta­to­rem dla m.in.: Rze­cz­po­­spo­­li­­tej, Dzie­n­ni­­ka Ga­­ze­­ty Pra­w­nej i Pul­su Bi­zne­su.