Wpływ ogłoszenia upadłości osoby trzeciej na sposób dochodzenia roszczeń z tytułu bezskuteczności czynności prawnych