prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk

dr hab. Paweł Grzegorczyk – Stopień doktorski uzyskał w 2005 na podstawie pracy pt. Jurysdykcja krajowa w procesie w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej. Habilitował się w 2012 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym. Jego praca doktorska i habilitacyjna zdobyły pierwsze miejsca w corocznym konkursie czasopisma „Państwa i Prawa”. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Sędzia Sądu Najwyższego (od 2017).